Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ "Rolling Stone"

H δεύτερη συνάντηση για το πρόγραμμα θα γίνει στη Ρώμη, 13-17 Μαρτίου.